ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁB-Medical Kft.

 

Az ÁB-Medical Kft. (székhely: 7632 Pécs, Galamb utca 14., cégjegyzékszám: 02 09 084901, adószám: 27329661-1-02, továbbiakban mint Szolgáltató), valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek, külön- külön: Fél) között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott esztétikai, egyéb közérzetjavító szolgáltatások (pl: járóbeteg ellátás, közvetett szolgáltatás, kozmetikai szolgáltatás, hullámmasszázs, infratrainer) és a járóbeteg szakellátás tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 

1.  Szolgáltatás

1.1 Az Szolgáltató járóbeteg ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat és oktató, tanácsadói szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

 

2.  A Felek jogai és kötelezettségeik

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.

A Szolgáltatás nyújtásának helye: 7632 Pécs, Galamb utca 14. (továbbiakban: Rendelő) vagy a felek által előzetesen meghatározott helyszín (továbbiakban: külső helyszín). A Szolgáltatások helyszínét a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a egészségügyi személyzet és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). A Szolgáltató kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

A Szolgáltató jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására.

A Szolgáltató az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a székhelyén vagy külső helyszínen fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért a Szolgáltató díjazásra jogosult. A mindenkori szolgáltatási díjakat a Szolgáltató a www.abmedical.hu oldalon közzé teszi. Nem természetes személy Ügyfél esetén a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad, ennek elfogadását követően a Felek az adott szolgáltatás elvégzésére Egyedi Szerződést kötnek.

A Szolgáltató köteles az Ügyfelet a vizsgálatok, kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét szépészeti beavatkozások, hullám masszázs, esetén az Ügyfél külön hozzájáruló nyilatkozat aláírásával. A hozzájáruló nyilatkozat Ügyfél általi el nem fogadása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását minden további indokolás nélkül megtagadhatja.

Az Ügyfél köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. A Szolgáltató a kezelés, vizsgálat egyeztetett időpontjáról a kezelést, vizsgálatot megelőzően az Ügyfél által megadott e-mail címre, amennyiben ezt az Ügyfél igényli emlékeztető üzenetet küldhet. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 24 órával korábban értesíteni a Rendelőt, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyien az Ügyfél ezen kötelességének egynél több alkalommal nem tesz eleget a Rendelő jogosult az Ügyfél további foglalásait tájékoztatás után törölni. Amennyiben az Ügyfél a Személyzet bármely tagjával az illemet sértő módon viselkedik és/ vagy nem működik együtt a Szolgáltató jogosult az folyamatban lévő szolgáltatást megszakítani és az Ügyfelet távozásra felszólítani. Az utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult az Ügyfél jövőbeli ellátását egyéb indoklás nélkül megtagadni. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen kártérítésre / kártalanításra nem jogosult.

Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a Szolgáltató, rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen kártérítésre / kártalanításra nem jogosult.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben Különös tekintettel a higiéniai és maszk használati szabályokra.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatások során a Rendelő Személyzetével, a Rendelő alvállalkozójaként közreműködő kezelő, tárasásgokkal, orvosokkal, illetve alkalmazottakkal együttműködni, így többek között:

 • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről;
 • tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
 • a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve kérdőíveket kitölteni;
 • tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról;
 • a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;
 • a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően
 • Az Ügyfél köteles a és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat kitölteni
 • Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat

A Szolgáltató az Ügyfél vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha

 • a vizsgálat eredménye vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt                    nem                   lehet              elvégezni;
 • a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás  jogszabályba         vagy         szakmai         szabályba         ütközik;
 • a konzultáció folyamán, vagy bármikor később a konzulens orvos vagy szakasszisztens véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a beavatkozásra, kezelésre nem megfelelő.

A Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár

A Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél ellátása során előálló valamennyi orvosi dokumentáció (diagnózis, lelet, zárójelentés) elektronikus úton feltölti az EESZT rendszerbe. A Szolgáltató ezt megelőzően minden beteggel ismerteti adatvédelmi szabályzatát, azok elfogadásáról nyilatkozatot irat alá. A hatályos adatvédelmi szabályzatot a Szolgáltató a www.abmedical.hu oldalon közzé teszi.

A Szolgáltató az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az ügyfél személyes tárgyaiért a Szolgáltató területén felelősséget nem vállal és nem köteles az Ügyfél Rendelőben felejtett tulajdonát (pl. kabát, esernyő, mobiltelefon) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni, ugyanakkor erre törekszik.

Az Ügyfél a Szolgáltatóhoz intézett panaszát írásos formában köteles benyújtani: postai úton a 7632 Pécs, Galamb utca 14.; vagy elektronikus úton az info@abmedical.hu címre. A panaszokat a vezetőség kivizsgálja és 7 napon belül megválaszolja. A panasz fogadásához az következőket kötelező megadni: név, e-mail cím, telefonszám, indoklás.

3.  Díjazás

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. A szolgáltatások mindenkori árát a https://www.abmedical.hu/szolgaltatasok/ oldalon teszi közzé, amennyiben más aloldalakon az adott szolgáltatásra eltérő ár van feltüntetve, az esetben is https://www.abmedical.hu/szolgaltatasok/ oldalon feltüntetett ár a mérvadó. A Szolgáltató csak a Szolgáltatási Díj teljes egészében, vagy az Egyedi Szerződésben meghatározott díjrészlet megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott kezelést, beavatkozást, vizsgálatot, fizikai közérzetjavító szolgáltatást.

Kezelési beavatkozások esetében az egyes kezelések díját a Szolgáltató a kezelést megelőzően köteles Ügyfél tudtára adni .

A Díj( részletek) megfizetése számla ellenében történik, készpénzben, banki átutalás útján vagy bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató bankszámlaszámára. Banki átutalás útján történő Díjfizetés esetében a Szolgáltató a teljesítés igazolásaként elfogadja a banki terhelési értesítő eredeti példányát vagy az azzal mindenben megegyező hitelesített másolatot.

A Szolgáltató által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Szolgáltató a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Ajándékkártya és használata

Az ÁB-Medical Kft. által nyújtott szolgáltatások tekintetében az ügyfeleknek lehetőségük van ajándékkártya vásárlásra, melyek 6 a vásárlástól számított hónapig érvényesek. A fel nem használt összeget a 6 hónap lejárta után, nem áll módunkban visszafizetni. Az ajándékkártya nem átruházható, így azt csak az ajándékkártya felmutatásával és fényképes igazolvány bemutatásával lehet felhasználni.

Bérlet és használata

Az ÁB-Medical Kft. és kapcsolt vállalkozásai által nyújtott szolgáltatások tekintetében az ügyfeleknek lehetőségük van kedvezményes bérlet vásárlásra, melyek a vásárlástól számított 3 hónapig érvényesek. A fel nem használt alkalmakat a 3 hónap lejárta után, nem áll módunkban visszafizetni. A bérlet nem átruházható, így azt csak az azt vásárló Ügyfél használhatja.

Infratrainer

Az Infratrainer szolgáltatást a Szolgáltató és annak kapcsolt vállalkozása: Németh és Társa Kft. (cégjegyzékszám: 19 09 508284, adószám:13525228119) szolgáltatja. A Németh és Társa Kft. ide vonatkozó szolgáltatásában teljes mértéken a jelen ÁSZF szerint jár el, azt Önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti, rendelkezéseit betartja, dolgozóival betartatja. A nevezett tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

Babamozi

A Szolgáltató az általa “Babamozi” szolgáltatásként elnevezett a magzat képi megjelenítését célzó szolgáltatása során minden tőle telhetőt megtesz (a megállapodott időnél többet biztosít a vizsgálatra, a kismamát megjáratja) a magzat megjelenítésére. Ha ez ennek ellenére a magzat fekvése miatt nem vagy nem az elvárt minőségben történik meg, tekintettel arra hogy a sikertelenség oka a Szolgáltatón kívül álló az Ügyfél a szolgáltatás mindenkori díját köteles megfizetni.

3.1. Nyereményjáték díjazása én annak szabályai

Az aktuális nyereményjátékokat a Szolgáltató az ÁB-Medical, és az ÁB-Bodycare Facebook oldalakon teszi közzé, a részletes szabályokkal együtt.

 

4.  Felelősség

4.1. A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a Szolgáltató – beleértve a Személyzetet is – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató – beleértve a Személyzetet is – magatartásával állnak összefüggésben.

 

Az esztétikai beavatkozások esetében: Tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások közismert (a pácienstájékoztatóban felsorolt) kockázatain túl speciális, elsődlegesen esztétikai panaszokat okozó elváltozások, bevérzések, bőrelszíneződések, változó vastagságú hegek, torzulások keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, a Szolgáltató ezzel kapcsolatos felelősségét a 4.1. pontban foglaltak kivételével kizárja.

A Szolgáltató mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy a külön szerződésben foglalt kötelezettségeit illetőleg a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja

A Szolgáltató nem vállal felelősséget nem általa üzemeltetett de áttételesen igénybe vett szolgáltatás minőségéért, elérhetőségéért (pl.: Zoom).

A Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget az általa közvetített szolgáltatások tartalmáért ezért az adott szolgáltatás nyújtója tartozik felelősséggel.

Közvetített szoltáltatások : általános labor, mikrobiológiai vizsgálatok, szerológia Corden International Kft. (www.corden.hu), Genetikai vizsgálatok Czeizel Intézet (czeizelintezet.hu), CT,MR, Dexa vizsgálatok, Neuto-CT Kft, (www.neuroct.hu).

 

5.  Titoktartás, adatvédelem

A Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak adja át.

Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szolgáltatónál vizsgálatra, kezelésre, fizikai közérzetjavító tevékenységre jelentkező ügyfeleink személyes adatait a törvényi előírásnak megfelelően tároljuk, továbbá regisztráláskor ügyfeleink hozzájárulnak az adataik kezeléséhez és azok dolgozókhoz történő továbbításához a betegellátás/szolgáltatásnyújtás érdekében.

Az adatkezelő nyilatkozaton a Szolgáltatónál megjelenő ügyfelek nyilatkoznak, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásairól, kedvezményeiről hírlevélben értesülni szeretnének-e.

 

6.  ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem nyilatkozik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a Szolgáltató ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá internetes honlapján teszi közzé.

Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve az Egyedi Szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének.

7.  Záró rendelkezések

 

A Felek között a szolgáltatásra irányuló egyedi szerződés az Ügyfél választása szerint elektronikus úton is megköthető. Ebben az esetben a szerződést, illetve annak bármely mellékletét tartalmazó okiratot a szolgáltató az ügyfél azonosításán keresztül az ügyfél személyéhez rendeli és a személyhez rendelést az ügyfél saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adatokkal együtt hitelesen igazolja. A Szolgáltató azonban bármikor kérheti, hogy az ügyfél a nyilatkozatát papíron tegye meg.

 

 • Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 • A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

 

 • A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók.

 

 • Szolgáltató biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti.

 

Jelen ÁSZF 2020. szeptember 01. napján lép hatályba. Pécs, 2019.09.01.

Frissítés 2021.08.31.

ÁB-Medical Egészségügyi Szolgáltató, Tanácsadó és Oktató Korlátolt Felelősségű Társaság