Adatkezelési tájékoztató

Jelen iratban az ÁB-Medical Kft. (Továbbiakban: Szolgáltató) tájékoztatja ügyfeleit az általa nyújtott szolgáltatások során alkalmazott adatkezelésről. Az adatkezelési szabály a természetes személyekre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó azonosítható, vagy azonosított személyes adatok kezelésének ismertetése a 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és az Európai Unió Bizottsága (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően került kidolgozásra.

1. A Szolgáltató adatai

ÁB-Medical Kft.

Székhely: 7632 Pécs, Galamb utca 14.

Email: info@abmedical.hu

Telefonszám: +36309232829

2. A Szolgáltató az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

-A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeli.

-A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli

-A Szolgáltató által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

-A Szolgáltató minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti.

– A Szolgáltató a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

3. A Szolgáltató az érintettek adatait:

-Előzetes tájékoztatást követően, a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli.

-Az érintettek adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul, kötelező jellegű.

-Bizonyos esetekben az érintettek személyes adatainak kezeléséhez a Szolgáltató, illetve harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága, egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele.

4. A Szolgáltató által kezelt adatok köre, és az adatkezelési célok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaegészségügyi ellátást nyújtó szervezetként az ellátásban résztvevők egészségi állapotának megőrzése, javítása, fenntartása, nyomon követése, valamint a betegjogok érvényesülése érdekében
Jogalapjogszabályon alapuló (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont) hozzájáruláson alapuló (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont)
Kezelt adatokNév, szül. hely, idő, anyja neve, lakcím, TAJ, telefonszám, emailcím, egészségügyi adatok
Időtartamjogszabályban meghatározott (10-50 év)
Az Érintettek tájékoztatásaaz Intézmény honlapján, jelen adatvédelmi tájékoztató útján az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetett időpontban, indokolt esetben személyes, részletes tájékoztatás útján

4. Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a jelenlegi technológiai lehetőségek, és a racionális megvalósítási költségek szem előtt tartásával, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat mértékének figyelembe vételével szervezi az adatbiztonsági intézkedéseit az alábbiak szerint: – a személyes adatok kezelésére használt rendszerek, szolgáltatások bizalmas jellegének biztosítása; – esetleges műszaki incidens esetén annak elhárítása, a hozzáférhetőség mielőbbi biztosítása; – az egyes szervezési- és technikai intézkedések rendszeres felmérése, tesztelése az adatkezelés biztonságának garantálása érdekében. A Szolgáltató az adatvédelmi incidens(ek)ről nyilvántartást vezet a GDPR 33. cikk (5) bekezdésének megfelelően. A nyilvántartásban szereplő adatokat a) személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, b) különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig szükséges megőrizni. A nyilvántartás nem tartalmazhat érintetti személyes adatokat.

5. A személyes adatok továbbítása az ellátórendszeren belül

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/A-N § előírásai szerint 2018. november 1. napjától Intézményünk köteles megküldeni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felé az egészségügyi ellátása során keletkezett, a törvényben felsorolt egészségügyi dokumentumokat és adatokat. Az adatok továbbításának megtagadására A Szolgáltatónak nincs lehetősége. A fenti adatkezelés törvényi felhatalmazás alapján végzettnek tekintendő az érintett önrendelkezési jogának figyelembe vétele mellett, mivel az 1997. évi XLVII. törvény 35/H § (1) bekezdésében foglaltak szerint önrendelkezési nyilatkozattal lehetősége van meghatározni az érintettnek, hogy az EESZT által kezelt személyes és különleges adatai mennyiben ismerhetők meg más egészségügyi ellátó által. A fentiekkel kapcsolatos információk az EESZT információs portálján találhatók: https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt címen.

6. Kamerás megfigyelés Az Intézmény székhelyén

 A kamera felszerelési helyeA kamera által megfigyelt területCél (2005. CXXXIII. tv. 31. § (1) bekezdés szerint)Üzemelés módja
1északi bejáratészaki bejárat előtti területvagyonvédelem24 órás, rögzített
2nyugati homlokzatnyugati homlokzat előtti területvagyonvédelem24 órás, rögzített
3szélfogó nyugati részegyalogos kapu előtti terület és rámpavagyonvédelem24 órás, rögzített
4szélfogó keleti részedéli bejárat előtti terület és rámpavagyonvédelem24 órás, rögzített
5váró átjáró felettföldszinti váró területevagyonvédelem24 órás, rögzített
6keleti homlokzatparkoló területevagyonvédelem24 órás, rögzített
7melléképület nyugati sarokmelléképület északi bejáratavagyonvédelem24 órás, rögzített
8melléképület nyugati sarokmelléképület nyugati bejáratavagyonvédelem24 órás, rögzített
9melléképület belső terembelső nagyobb szoba nyugati falavagyonvédelem24 órás, rögzített

A megfigyelés valamennyi kamerakészülék esetében 24 órás rögzített felvétellel történik. Az adatkezelés jogalapját a kamerás megfigyelés kapcsán az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont.) képezi. A technikai megfigyelőrendszer kiépítést érdekmérlegelési teszt készítése előzte meg. A kezelt személyes adatok köre: az érintettek képi felvételen látszódó arcképmása, magatartása. Az adatkezelés időtartama: 7 nap a felvétel időpontjától számítva.

 1. Gyermekekkel, korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személyekkel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben Az Intézmény a szolgáltatás nyújtásához személyes adatot kénytelen rögzíteni gyermekek, illetve cselekvőképtelen személyektől az adatot kizárólag szülő, törvényes képviselő, illetve gondnok engedélyével rögzítheti. Az erre szolgáló nyomtatványok a recepciókon kerülnek átadásra.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogosult, köteles az érintett harmadik személy (törvényes képviselő, gondnok, a személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben a szolgáltatást igénybe vevő személy köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükséges-e valamely harmadik személy hozzájárulása. A fentiek megtartásával kapcsolatban felmerülő felelősség kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő személyt terheli. Az Intézmény mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e.

 1. Személyes adatok kezelése

Az egészségügyi személyes adatok körébe tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak: – egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel; – a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat; – testrész vagy a testet alkotó anyag — beleértve a genetikai adatokat es a biológiai mintákat is teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk; – az érintett betegségével, fogyatékosságival, betegségkockázatával, kórtörténetével, – klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt.

A genetikai adatot olyan, a természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőivel összefüggő személyes adatként kell meghatározni, és amely az érintett személytől vett biológiai minta elemzésének különösen kromoszóma elemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) – vagy a ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező információk kinyerését lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

Az érintett személy hozzájárulása: – Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy az érintett a személyes és adatainak kezeléséhez hozzájárult. -Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell kezelni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. – Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Közvetlenül gyermekeknek szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 10. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mertekben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakintézményi tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, azegészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha: -az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, -az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges; – az adatkezelés megelőzőegészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzésiképességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek es szolgáltatások irányítása érdekében szükséges; – az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának es biztonságinak a biztosítása.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatáshoz való jog: Azintézmény megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan es közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatás kéréséhez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az intézmény milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését Erről érelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesülaz érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát: – az adatkezelés jogellenes, es az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy; – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A kérelmére ezthaladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog: Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről az érintett által megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulásvisszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség: Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges észrevételekkel, panaszokkal kapcsolatban az info@abmedical.hu e-mail címen állunk rendelkezésére.

Az érintettek panasszal a felügyelő hatósághoz fordulhatnak.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 – Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

Mielőtt a felügyelő hatósághoz fordulnának kérjük keressék meg Az Intézményt valamely elérhetőségén a felmerült probléma mielőbbi megoldása érdekében.

Az adatkezelésben érintett személyjogai:

 • a rávonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • a személyesadatok helyesbítése;
 • a személyes adatok törlése;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás,
 • az adathordozhatósághoz való jog.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

Át kell tekinteni az intézmény által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesillését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben azérintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.

Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy azérintett, beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani azadatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a- hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően sz adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

 1. Ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezelés

Az intézmény a tevékenységéhez tartozó esetekben, valamint ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezel.

Munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését megelőzően folytatott munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint amunkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg.

A munkavállalók (beleértve – jelen szabályzat vonatkozásában a munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban foglalkoztatni kívánt és foglalkoztatott személyeket is) felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelésjogalapja az érintett hozzájárulása. – Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, szerződés kötése. – Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmaiképzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás. – Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkezőszemélyek. – Személyesadatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikaifeladatot ellátó munkavállalók. – Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választottjelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyesadatait haladéktalanul törölni kell

Fennál a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés.

Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható: – olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, – másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottjog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.

Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgalat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. – Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. – Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése. – A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg. – Az alkalmassági vizsgalattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: amunkaviszony megszűnését követő 3 év.

 1. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés: Az intézmény munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesitése, szerződés teljesítése alapján kezeli. Az intézmény azadatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

A munkaügyi személyes adatok köre: a) név b) lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím, elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím, c) TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, d) munkabér összege, e) bankszámlaszám, f) letiltások, levonások címei, bankszámlaszám g) gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma, h) értesítendő legközelebbi hozzátartozó. – Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az intézmény munkavállalói. – A személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, intézmény személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói. – Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése. Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése: A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 1. Főbb irányadó jogszabályok
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről (Eüad)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi törvény (Infotv.)
 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
 1. Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és elfogadása

Személyes adatának az Intézmény rendelkezésére bocsátásával a szolgálatást igénybe vevő megerősíti, hogy az adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos adatkezelési tájékoztató változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Ugyanakkor a bizonyítási kötelezettség miatt a szolgáltatás igénybevételét megelőzően munkatársunk adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot irat alá a szolgálatást igénybe vevővel.

15. Cookie tájékoztató

Cookie tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a www.abmedicaé.hu weboldal használata során az adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. süti (cookie) helyez el, melyek a későbbi látogatások esetén a felhasználó számítógépéről visszaolvashatóak az adatkezelő által. Amennyiben az újabb látogatás alkalmával a felhasználó által használt a böngésző visszaküld egy korábban a felhasználó számítógépén elhelyezett sütit, az adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal.

Amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt, egy felugró ablakban állíthatja be, hogy mely sütik használatához járul hozzá. A felhasználó a süti beállítások elfogadásával hozzájárul a sütik számítógépén történő elhelyezéséhez.

Az adatkezelő által használt sütik:

Alap működést biztosító sütik

Az alap működést biztosító sütik a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, a felhasználó ezek segítségével tudja a weboldal funkcióit megfelelően használni. Amennyiben az alap működést biztosító sütiket a felhasználó nem engedélyezi, úgy minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra látogat a süti kezelésre vonatkozó beállításokat újra meg kell adnia.

Statisztikai célú sütik

A weboldalon a Google Analytics segítségével a weboldal látogatottsága, illetve az azon végzett tevékenység mérése érdekében sütik kerülnek alkalmazásra, mely a felhasználók weboldal használatáról részletesebb, elemzési célú információszerzést tesz lehetővé.

A Google Analyitcs sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról az alábbi weboldalon tájékozódhat:

Google Analytics süti kezelés: https://developers.google.com/analytics/ tájékoztató devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Célzó és hirdetési sütik

A weboldalon a Google Analytics, Google Adwords valamint a Facebook segítségével személyre szabott releváns hirdetések megjelenítése érdekében célzó és hirdetési sütik kerülnek alkalmazásra.

A Google, valamint a Facebook adatkezelési szabályokról, valamint az általuk használt és kezelt sütikkel kapcsolatos adatkezelési tudnivalókról az alábbi weboldalon tájékozódhat:

Google Analytics adatvédelmi irányelvek:

https://policies.google.com/?hl=hu

Google Analytics hirdetés beállítások:

https://adssettings.google.com/u/0/authenticated

Google Analytics hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

Facebook adatkezelési szabályzat

https://www.facebook.com/privacy/explanation

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható úgy, hogy a böngésző megakadályozza a sütik automatikus elfogadását.

A böngésző pontos beállításairól a böngésző súgójában található további információ. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi weboldalakon tájékozódhat:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szamiredirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-

microsoft-edge-and-privacy

Safari

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-

cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy az aktuális jogszabályi háttérnek megfelelően módosítsa az Adatkezelési Tájékoztatót, azzal a kikötéssel, hogy a módosítás tényét a www.abmedical.hu oldalon közli és a mindenkori aktuális változatot rendelkezésre bocsátja.